A A A

O G Ł O S Z E N I A


 

****************************************************************************************************************

Rok szkolny 2018/2019

**************************************************************************************************

Informujemy, że wiekszość ogłoszeń i wiadomości będzie przekazywana za pomocą dziennika elektronicznego.

*****************************************************************************

Serdecznie zapraszamy uczniów szkoły oraz rodziców na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się 3 września 2018 roku o godzinie 8:00 (planowane zakończenie o godzinie 9:00).

Dojazd dzieci z Nowych Włók oraz Sętala według rozkładu autobusu rejsowego (Nowe Włoki - 7:21, Sętal - 7:25),
odjazd spod szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego o godzinie 9:35 (Nowe Włóki i Sętal).

Uczniowie z Rozgit - w dniu 3 września 2018r. dojazd i odjazd we własnym zakresie.

*****************************************************************************

W związku ze zmianami w dowożeniu proponuję następujący rozkład lekcji
1 lekcja 7.55-8.40
2 lekcja 8.45-9.30
3 lekcja 9.40 -10.25
4 lekcja 10.35 - 11.20 ( po lekcji obiad dla klas I-IV)
5 lekcja 11.30-12.15  (po lekcji obiad dla klas V-VIII)
6 lekcja 12.25-13.10  ( po lekcji pierwszy odwóz do Sętala i Nowych Włók o godz. 13.17)
7 lekcja 13.20-14.05 ( po lekcji drugi  odwóz dzieci do Sętala i Nowych Włók o godz. 14.12)
8 lekcja 14.10-14.55 ( po lekcji odwóz dzieci do Rozgit -15.15 oraz do Sętala i Nowych Włók o godz. 16.00)

Dzięki temu układowi dzieci po 7 lekcji mają odwóz i nie muszą czekać do 16.00 , uczniowie z Rozgit mogą spokojnie uczestniczyć w 8 lekcji poprzednio musiały się zwalniać by zdążyć na autobus.

przyjazd dzieci do szkoły
Nowe Włoki -7.21
Sętal - 7.25
Rozgity - 7.26

 

************************************************************************************************

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Spręcowie (Ul.Spręcowo 2, 11-001 Dywity, tel. 89 512 00 27).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
8. - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
9. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.