A A A

Pedagog

 

 

 

Współpraca z rodzicami


 • konsultacje indywidualne z rodzicami,
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym,
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych.

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego,
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami ,
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych ,
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy,

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów,
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami,

Współpraca z instytucjami

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich; Kuratorzy Sądowi
 • Policja,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie