A A A

PUNKTOWY REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA

PUNKTOWY REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA- MODYFIKACJA OD 1.09.2021

1. Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 150 pkt., które otrzymuje uczeń na początku każdego semestru. Kredyt ten jest równoważny ocenie dobrej zachowania.

2. Końcoworoczna ocena zachowania jest średnią arytmetyczną liczby punktów uzyskanych w obu semestrach

3. Frekwencja jest rozliczana po zakończeniu każdego semestru.

4. Wysokość oceny końcoworocznej jest zależna od starań i zaangażowania ucznia. Ma on szansę na jej podwyższenie, uzyskując odpowiednią liczbę punktów dodatnich lub na jej obniżenie, zbierając punkty ujemne.

5. Jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów może mieć obniżoną ocenę z zachowania lub otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną. Decyduje o tym wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

1) uczestniczy w bójkach z uszkodzeniem ciała

2) kradnie

3) wagaruje ( powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych )

4) wchodzi w konflikt z prawem

5) dopuszcza się innych wykroczeń, które w sposób rażący naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne:

a) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu i życiu innych,

b) używa, posiada lub rozprowadza narkotyki bezwzględnie

6. Uczeń spożywający alkohol lub palący papierosy (również elektroniczne) traci 100 pkt. (widziany przez nauczyciela lub inna dorosłą osobę)

7. Ustala się szkolny przelicznik skali punktowej na oceny zachowania

WZOROWA – 250 pkt. i więcej, w tym nie więcej niż 20 punktów ujemnych

BARDZO DOBRA – od 200 do 249 pkt., w tym nie więcej niż 40 punktów ujemnych

DOBRA – od 150 do 199 pkt., w tym nie więcej niż 60 punktów ujemnych

POPRAWNA – od 50 do 149 pkt., w tym nie więcej niż 80 punktów ujemnych

NIEODPOWIEDNIA – od 1 do 49 pkt.

NAGANNA – 0 pkt. i mniej

Uczeń ma szansę zniwelować liczbę punktów ujemnych, jeżeli znacząco poprawił swoje zachowanie oraz nie powtórzyło się ono nigdy więcej. O ilości ujemnych punktów, która zostaje zniwelowana decyduje wychowawca.

8. Ustala się następujące kryteria przyznawania punktów dodatnich
PUNKTY DODATNIE LICZBA PUNKTÓW
1. Sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez szkołę lub inne placówki edukacyjne i organizacje:

- finaliści etapu szkolnego 10 pkt.

- finaliści etapu międzyszkolnego, rejonowego i powiatowego 30 pkt.

- finaliści etapu wojewódzkiego 40 pkt.

-finaliści etapu ogólnopolskiego i wyżej 50pkt.

- reprezentowanie szkoły -w konkursach szkolnych 5 pkt., pozaszkolne 10 pkt.(punkty za udział i miejsca nie sumują się)

- za osiągnięcia w zajęciach poza szkolnych jednorazowo do 40 pkt na semestr,

2.Sukcesy sportowe lub artystyczne (konkursy organizowane przez szkołę i inne placówki)

- Szczebel szkolny (miejsca I-III 10 pkt )

- Szczebel gminny i konkursy międzyszkolne (miejsca I-IV) 15 pkt.

- Szczebel powiatowy(miejsca I-IV ) 30 pkt.

- Szczebel wojewódzki(w pierwszej dziesiątce) i ogólnopolski (w pierwszej pięćdziesiątce) do 40 pkt.
- Szczebel międzynarodowy 50 pkt.

(nauczyciel odpowiedzialny za zawody decyduje o gradacji punktów)
- Reprezentowanie szkoły w konkursach szkolnych 5 pkt., pozaszkolnych 10 pkt.(punkty za udział i miejsce nie sumują się)

3. Praca na rzecz klasy i szkoły 5 pkt. każdorazowo

4 .Własne inicjatywy (przedstawienie i realizacja) – do 20 pkt każdorazowo

5. Nauczyciel i wychowawca za szczególną działalność pozaszkolną może wstawić dodatkowe punkty – za rozwijanie swoich pasji i talentu, za osiągniecia pozaszkolne (raz w roku, na podstawie dyplomów).

6. Systematyczna pomoc koleżeńska w nauce do 10 pkt. jednorazowo (na podstawie potwierdzenia przez opiekuna).

7. Reprezentowanie szkoły na imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz systematyczne uczestnictwo w zajęciach zespołu „Spręcowia”, kółka teatralnego czy orkiestry – do 30 pkt. jednorazowo w semestrze.

8. Za systematyczne uczestnictwo w zajęciach SKS do 10 punktów raz w semestrze.

9. Reprezentowanie szkoły (występy zespołu, kółka teatralnego itp.) - na terenie szkoły 5pkt., występy pozaszkolne 10 pkt.

10. Punkty do dyspozycji wychowawcy do 30 pkt. jednorazowo na koniec roku szkolnego ( z uzasadnieniem wychowawcy)

Wychowawca dodając dodatkowe punkty bierze pod uwagę:

- stosowanie się do zasady nieużywania telefonów na terenie szkoły,

- kulturalne zachowanie,

-szanowanie mienia szkolnego, symboli narodowych

-przychodzenie w stroju galowym na uroczystości szkolne

- zachowanie proekologiczne (nie śmiecenie).

- jest pomocny koleżeński

- przestrzega regulaminy i zasady szkolne

11. Za nieuzyskanie żadnej negatywnej uwagi w semestrze uczeń dostaje 20 pkt,

12. Podczas nauki zdalnej uczniowie otrzymują punkty dodatnie za aktywną pracę na lekcjach – punkty przyznaje nauczyciel przedmiotu.

Ustala się następujące kryteria przyznawania punktów ujemnych:
PUNKTY UJEMNE LICZBA PUNKTÓW

Punkty ujemne są przyznawane w skali od -1 do -30, w kategoriach:

1. NIEWŁAŚCIWY STOSUNEK DO NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Na przykład:

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli , innych pracowników szkoły i osób odwiedzających szkołę (kpiące odzywki, przedrzeźnianie, brzydkie gesty, naśmiewanie się itp.).

2. BRAK KULTURY OSOBISTEJ

Na przykład:

- Wulgarne słownictwo

- Przeszkadzanie na lekcji

- Zaśmiecanie otoczenia

3. NIEWŁASCIWY STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Np.:

- Nie wywiązywanie się z zadań i obowiązków powierzonych przez dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły.

- Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje lub na zajęcia świetlicowych

- Używanie komórki lub innego sprzętu elektronicznego w czasie pobytu w szkole i na terenie szkoły (telefon ma być schowany w plecaku) – nie przestrzeganie tej zasady grozi zabraniem sprzętu, który będą musieli odebrać rodzice.

- Nie przynoszenie przyborów szkolnych oraz stroju na w-f

- Nie odrabianie lekcji

4. BRAK SZACUNKU DO MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

Np.:

- Niszczenie sprzętu i mebli oraz innych rzeczy na terenie szkoły (uczeń otrzymuje punkty ujemne oraz obowiązek naprawy i poniesienie kosztów)

5. ŁAMANIE ZASAD ŻYCIA SPOŁECZNEGO I NIE PRZESTRZEGANIE NORM ETYCZNYCH

Np.:

- brak szacunku do rówieśników,

- wykluczanie innych,

- Ubliżanie koledze, zaczepki słowne (znęcanie się psychiczne)

- Bójki i zaczepki fizyczne.

- Narażenie na niebezpieczeństwo siebie i innych na przerwach, zajęciach lekcyjnych, świetlicy, w autobusie i podczas oczekiwania na autobus

- Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. nóż, gaz łzawiący, petardy, zapalniczka, pistolet i inne)

- Niegodne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe itp.)

6. NIE PRZESTRZEGANIE ZASAD I REGULAMINÓW SZKOLNYCH

Np.:

Regulaminów świetlicy, biblioteki, stołówki, Sali gimnastycznej, użytkowania toalet, klasopracowni oraz zachowanie w autobusie.

Przydziału punktów dokonuje osoba odpowiedzialna za organizację danej uroczystości lub konkursu . Punkty ujemne wpisuje nauczyciel będący świadkiem niewłaściwego zachowania ucznia lub wychowawca.

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku następującego postępowania:

1) analizuje informacje o zachowaniu ucznia od nauczycieli, pracowników szkoły i z innych źródeł potwierdzonych zapisem w dzienniku lekcyjnym,

2) przy ustaleniu liczby punktów uwzględnia opinie zespołu klasowego oraz umotywowaną samoocenę ucznia,

3) zlicza wszystkie punkty uzyskane przez ucznia, ustala propozycję oceny i podaje ją do wiadomości uczniów na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.